Vakbekwaam worden

Een opleiding neemt veel tijd in beslag, wij zorgen ervoor dat de tijd effectief wordt gebruikt. Wij zorgen voor persoonlijke en meetbare groei als veiligheidsprofessional door gebruik te maken van een doordachte methodiek voor evaluatie en registratie. Door de inspirerende omgeving én de ultieme beleving op het veiligheidscentrum biedt de opgedane theorie meer rendement. Door de uitdagende scenario’s welke door Bureau Vakbekwaamheid worden georganiseerd, is leren op Spinel Veiligheidscentrum echt een uitdaging.

Bureau Vakbekwaamheid

Bureau Vakbekwaamheid is onderdeel van de afdeling operationele zaken. Bureau Vakbekwaamheid bestaat uit het bureauhoofd Vakbekwaamheid met 10 medewerkers. Voor Vakbekwaamheid zijn er:

 • Drie docenten aangesteld, waarvan: één voor de leergangen op manschap niveau, één voor bevelvoerder en een docent heeft trajectbegeleiding als hoofdtaak. Wanneer nodig vervangen en ondersteunen zij elkaar.
 • Vier medewerkers opleiden en oefenen hebben elk hun specialisatie voor manschap, bevelvoerder en overige leergangen (de drie coördinatoren). De vierde medewerker opleiden en oefenen heeft onder andere als taak functioneel beheerder van de elektronische leeromgeving. Uiteraard ondersteunen en vervangen zij elkaar indien noodzakelijk.

Daarnaast zijn er die specialisten opleiden en oefenen met name bezig met vakbekwaam blijven van officieren en specialistische functies. Tevens ontwikkelen zij les- en leerstof voor bijscholingen en hebben beleidsmatige taken op het gebied van vakbekwaam worden en blijven.

Kwaliteit

Het evalueren van de leergangen is belangrijk om systematisch de kwaliteit van de leergangen te waarborgen. Een goede evaluatie levert informatie in hoeverre de vooraf beoogde doelen zijn behaald en wat de sterke en verbeterpunten zijn van een leertraject. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de leergangen te verbeteren. Bij Bureau Vakbekwaamheid geven vijf stappen een tijdsperiode aan in de leergang en luiden als volgt:

 • Voor de start van de leergang
 • Tijdens de leergang (digitaal evaluatieformulier)
 • Direct na afloop van de leergang (digitaal evaluatieformulier)
 • Op de lange termijn na afloop van de leergang
 • Overige acties (verbeteringen doorvoeren)

Naast het ophalen van evaluaties is ook het resultaat van de leergangen belangrijk. In de tabel de slagingspercentages van 2017:

Uit de cijfers is op te maken dat Bureau Vakbekwaamheid op een groot gedeelte van de examens boven het landelijk gemiddelde scoort. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op. We blijven echter wel kritisch en bekijken daarom hoe we de overige percentages kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van (interne) evaluaties, maar ook de input vanuit regionale en landelijke werkgroepen te verwerken.

Leergangen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert in samenwerking met Spinel Veiligheidscentrum specialistische leergangen om vakbekwaam te worden én te blijven. Door middel van een doordachte methodiek wordt er gewerkt aan persoonlijke en meetbare groei als veiligheidsprofessional.

Leergang Manschap A

De leergang Manschap A is verdeeld in vier incidenttypen: namelijk Brandbestrijding, Technische hulpverlening, Bestrijding waterongevallen en Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Levensreddend handelen maakt ook onderdeel uit van de leergang. Elk onderdeel bevat een aantal toetsmomenten en wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. De opleiding begint met een algemeen doel, de aanvliegroute. In de aanvliegroute maak je kennis met de brandweerorganisatie en de voorwaarden om als Manschap A veilig op te kunnen treden.

Brandbestrijding

Je leert om op een veilige en effectieve manier branden te bestrijden en hulp te verlenen. Je begint met kleinschalige en relatief eenvoudige incidenten. Verderop in de opleiding worden de situaties steeds complexer. Het levensreddend handelen is één van de blokken.

Technische hulpverlening

Bij dit incidenttype staat het hulpverlenen bij een ongeval centraal. Je leert om te gaan met redgereedschappen en ze in verschillende situaties toe te passen. Je leert verschillende reddingstechnieken in situaties die steeds complexer worden. Naast een verkeersongeval leer je ook andere technische hulpverlening toe te passen, zoals liftbevrijdingen en redden van dieren. Na het doorlopen van alle leertaken in dit incidenttype ben je klaar voor het assisteren bij technische hulpverleningssituaties.

Bestrijding waterongevallen

In dit incidenttype leer je wat je taak is bij het bestrijden van waterongevallen. Je leert wat de beschikbare hulpmiddelen zijn en wat je moet doen om een incident op, in of bij het water zo goed mogelijk op te lossen. De theorietoetsing is gecombineerd met THV.

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Je wordt voorbereid op een inzet met gevaarlijke stoffen. Ook hier werk je vanuit een eenvoudig incident naar een complexere situatie. Je leert gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen en reddingstechnieken.

Lees meer

Leergang Bevelvoerder

De leergang Bevelvoerder leidt een manschap op tot leidinggevende van een basisbrandweereenheid, de tankautospuit. Gedurende de leergang komt het leidinggeven aan manschappen met betrekking tot de kerntaken brandbestrijding, technische hulpverlening, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen en optreden bij waterongevallen aan bod.

De leergang is sterk gericht op leren op de werkplek, met behulp van leerwerkplekopdrachten en onder begeleiding van een daarop toegeruste leerwerkplekbegeleider. Binnen de taakgebieden is onderscheid gemaakt in de drie fasen van incidentbestrijding: uitruk & verkenning, inzet en afbouw & nazorg. Deze fasen worden per blok behandeld. De opleiding bestaat uit theorielessen, maar veelal uit realistische praktijklessen die op het eigen terrein worden uitgevoerd. Kort voor het praktijkexamen brandbestrijding wordt daarnaast nog een week getraind op een ander oefencentrum.

Gedurende de opleiding is er ook aandacht voor speciale incidentsoorten:

 • Natuurincidenten
 • Scheepvaartincidenten
 • Luchtvaartincidenten
 • Spoorwegincidenten
 • Vloeistofbranden
 • Incidenten in een kleine industriële omgeving

Studiemateriaal

Tijdens de leergang Bevelvoerder gebruikt u de tekstboeken met alle theorie die relevant is voor de functie Bevelvoerder. Daarnaast heeft u een werkboek dat bestaat uit voorbereidingsopdrachten, leerwerkplekopdrachten, het observatieformulier en het logboek leerwerkplekopdrachten.
De voorbereidingsopdrachten ondersteunen de zelfstudie, de theorie- en praktijklessen. De leerwerkplekopdrachten geven vorm aan het leren op de werkplek. Deze opdrachten variëren van een zoekopdracht of onderzoekt op de werkplek tot een korpsoefening. Doel is dat u in realistische praktijksituaties kerntaken van de functie uitvoert.

Binnenkort zullen de boeken in de leergang Bevelvoerder worden vervangen door lesmateriaal in de Elektronische Leeromgeving (ELO).

Lees meer

 

 

Leergang Voertuigbediener Redvoertuig

Voor toekomstige chauffeurs/bedieners van redvoertuigen (autoladders of hoogwerkers) is de leergang Voertuigbediener redvoertuig ontwikkeld. Hiervoor moet men in het bezit zijn van het rijksdiploma Brandweerchauffeur zwaar. De leergang overlapt gedeeltelijk de leergang Voertuigbediener tankautospuit. Indien van toepassing kan voor het eerste blok vrijstelling verkregen worden. Om bekend te raken met het voertuig waarop de deelnemer actief zal zijn, bevat de leergang verschillende leerwerkplekopdrachten.

Inhoud:

De leergang Voertuigbediener redvoertuig bestaat uit twee blokken: basiskennis voertuigbediener en bediener redvoertuig. Elk blok is vormgegeven volgens de drie fasen van incidentbestrijding: uitruk & verkenning; inzet, en afbouw & nazorg.
In het blok basiskennis voertuigbediener komen taken en verantwoordelijkheden, veiligheid, het bepalen van de opstelplaats en materiaal kennis aan de orde.

Het blok bediener redvoertuig bevat de volgende onderdelen:

 • Redvoertuigen, kenmerken & inzetmogelijkheden
 • Afstempelen
 • Vlucht
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Toebehoren
 • Noodbediening

De opleiding wordt intern op de post (cluster) verzorgd met hun eigen voertuig.

Examen

De leergang Voertuigbediener redvoertuig wordt afgesloten met een praktijktoets. Daarnaast moeten alle verrichtingen op de toetskaart en de leerwerkplekopdrachten van de deelnemer met goed gevolg voldaan zijn.

Specificaties
Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A Werk- en denkniveau: VMBO Rijbewijs: C
Kwalificatie Certificaat Bediener Redvoertuig

 

Leergang voertuigbediener tankautospuit

In combinatie met de opleiding tot brandweerchauffeur (zwaar) wordt regelmatig de leergang tot Voertuigbediener tankautospuit gevolgd. Wanneer de leergang met goed gevolg doorlopen is, kan de deelnemer de functie van (chauffeur-) pompbediener gaan uitvoeren. De leergang bevat verschillende leerwerkopdrachten om bekend te raken met de voertuigen waarop de deelnemer actief zal zijn.

Inhoud

De leergang Voertuigbediener tankautospuit bestaat uit twee blokken: basiskennis voertuigbediener en pompbediener. Elk blok is vormgegeven volgens de drie fasen van incidentbestrijding: uitruk & verkenning, inzet en afbouw & nazorg. In het blok basiskennis voertuigbediener komen taken en verantwoordelijkheden, veiligheid, het bepalen van de opstelplaats en materiaalkennis aan de orde. Gedurende het blok pompbediener wordt de deelnemer opgeleid tot bediener van de tankautospuit.

Onderdelen die binnen dit blok behandeld worden, zijn:

 • Beoordeling opstelplaats
 • Waterwinning & watertransport
 • Hydrodynamica
 • Materiaalkennis
 • Pompbediening
 • Veiligheid

De proeve van bekwaamheid

De leergang Voertuigbediener tankautospuit wordt afgesloten met een verplichte theorietoets. Daarnaast vindt een praktijkexamen plaats en moeten de leerwerkplekopdrachten van de deelnemer met goed gevolg gedaan zijn.

Specificaties

Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A
Werk- en denkniveau: VMBO
Rijbewijs: C
Studiebelasting 39 uur op opleidingsinstituut
12 uur werkplekleren
10 uur zelfstudie
7 uur toetsbelasting
68 uur totaal
Doorlooptijd (avondopleiding) 15 weken
Aantal deelnemers Maximaal 8
Kwalificatie Rijksdiploma Voertuigbediener

Leergang Brandweerchauffeur

De leergang Brandweerchauffeur leidt op tot chauffeur van een brandweervoertuig, van personenvoertuig (licht) tot vrachtwagen (zwaar). De leergang is sterk gericht op veiligheid en bestaat uit vier blokken: inleiding, theorie, baantraining (licht/zwaar) en de simulatietraining. Daarnaast zijn er aan de blokken verschillende leerwerkplekopdrachten gekoppeld. Vaak vindt er een combinatie met een van de modules uit de leergang Voertuigbediener plaats.

Inhoud

Het blok inleiding behandelt de functie van brandweerchauffeur. Het tweede blok is theorie. Daarin komen wet- en regelgeving, optische en geluidsignalen, veiligheid en incidentmanagement aan bod. Tijdens het blok baantraining leert de deelnemer het voertuig volledig te beheersen. De deelnemer oefent dit onder veilige omstandigheden, op een daarvoor aangewezen en afgesloten terrein en onder deskundige begeleiding. Voor dit blok wordt een keuze gemaakt voor een licht of een zwaar voertuig, afhankelijk van de functie die de deelnemer uitoefent of gaat uitoefenen. Gedurende het vierde blok simulatietraining gaat de deelnemer de weg op, waarbij verschillende verkeerssituaties aan bod komen.

Proeve van bekwaamheid

De proeve van bekwaamheid voor de leergang Brandweerchauffeur bestaat uit een theorie-examen. Daarnaast zijn de baan- en wegtrainingen opgenomen als verrichtingen op een toetskaart. Als afsluiting van de leergang vindt een laatste toetsmoment plaats, waarbij de deelnemer samen met een examinator van het VVCR de weg op gaat.

Specificaties

Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A (uitrukeenheden)
Werk- en denkniveau: VMBO Rijbewijs: B (licht) of C (zwaar)
Studiebelasting 9 uur bij opleidingsinstituut of 9 uur zelfstudie
10 uur werkplekleren
9 uur zelfstudie
5 uur toetsbelasting
33 uur totaal
Doorlooptijd (één avond per week) 4 weken
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Kwalificatie Rijksdiploma Brandweerchauffeur

 

 

 

 

Leergang Verkenner Gevaarlijke Stoffen

De leergang Verkenner gevaarlijke stoffen is bedoeld voor brandweermedewerkers die in de toekomst de functie verkenner gevaarlijke stoffen gaan uitoefenen bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

Verkenner gevaarlijke stoffen is een specialisme dat gericht is op het signaleren van gevaren voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij grote branden of na een ongeval met een tankwagen. De verkenner gevaarlijke stoffen werkt in teamverband. In opdracht van een meetplanleider (MPL) of adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) voert het team ter plaatse metingen en observaties uit. Om bekend te raken met de toekomstige werkplek, zijn er aan de leergang verschillende leerwerkplekopdrachten gekoppeld.

Inhoud

De inhoud van de leergang is verdeeld over vier blokken: inleiding & basiskennis; uitruk & verkenning; inzet, en nazorg. Binnen de blokken komen de volgende onderwerpen aan bod: het regionale meetplan, gevaarlijke stoffen, de meetkoffer, de inzetfasen, kaartlezen en routeplanning, explosiegevaarmeting, gasmeting en radioactieve stoffen meten.

In het tekstboek en in de theorielessen wordt de benodigde kennis gedeeld om als verkenner gevaarlijke stoffen te kunnen werken. In de praktijklessen en tijdens het leren op de werkplek wordt deze kennis toegepast en de benodigde vaardigheden eigen gemaakt.

Proeve van bekwaamheid

De leergang Verkenner gevaarlijke stoffen wordt afgesloten met zowel een theorie- als praktijkexamen. Daarnaast moeten de verrichtingen op de toetskaart met goed gevolg gedaan zijn.

Specificaties
Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A Werk- en denkniveau: VMBO
Studiebelasting 27 uur op opleidingsinstituut
4 uur werkplekleren
9 uur zelfstudie
40 uur totaal
Doorlooptijd (één avond per week) 11 weken
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Kwalificatie Rijksdiploma Verkenner gevaarlijke stoffen

 

 

 

Leergang Gaspakdrager

Als gaspakdrager wordt men ingezet bij ongevallen met gevaarlijke stoffen van de zwaarste categorie. Het gaspak zorgt voor verregaande bescherming en sluit volledig af van de omgeving. De functie van gaspakdrager is fysiek en mentaal zwaar en vraagt daarnaast uitgebreide kennis. De functie is daarom verheven tot specialisme. De gaspakdrager werkt in teamverband binnen de Gevaarlijke Stoffen Eenheid (GSE). Om bekend te raken met de toekomstige werkplek en taken zijn er aan de leergang verschillende leerwerkplekopdrachten gekoppeld.

Inhoud

De leergang Gaspakdrager bestaat uit vier blokken: inleiding & basiskennis, uitruk & verkenning, inzet, en nazorg.

Proeve van bekwaamheid

Ter afsluiting van de leergang vindt een theorie- en een praktijkexamen plaats.

Specificaties

Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A Werk- en denkniveau: VMBO
Studiebelasting 24 uur op opleidingsinstituut
7 uur werkplekleren
5 uur zelfstudie
7 uur toetsbelasting
43 uur totaal
Doorlooptijd (één dag per week) 8 weken
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Kwalificatie Rijksdiploma Gaspakdrager

 

Leergang Oefenleider

De cursist wordt voorbereid op het zelfstandig verzorgen van oefeningen. De lessen bestaan uit veel praktijkopdrachten, die gerelateerd zijn aan het opzetten, uitvoeren en evalueren van oefeningen. Deze cursus kan eventueel aangevuld worden met drie dagdelen basisdidactiek.

 

Eisen:

 • VMBO werk- en denkniveau
 • In het bezit van diploma Manschap A

Leergang Instructeur

Een instructeur houdt zich bezig met het vakbekwaamheid maken en houden van repressief brandweerpersoneel tot en met het niveau van Bevelvoerder. De instructeur onderwijst vakinhoudelijke expertise en is didactisch vaardig genoeg om een goede, interessante en actieve les te verzorgen. Een instructeur faciliteert het ‘leren’ en zorgt voor verdiepende lessen in aanvulling op de les- en leerstof. Per leergang wordt vastgesteld over welke specifieke ervaring en vakinhoudelijke kennis een instructeur  moet beschikken.

Inhoud

De leergang Instructeur bestaat uit vier kerntaken: didactisch handelen, begeleiden van deelnemers, beoordelen van deelnemers en functioneren binnen de vakbekwaamheidsorganisatie.

Werkend leren

In de opleiding zijn theorie en praktijk geïntegreerd. U leert zowel tijdens de lessen op het opleidingsinstituut als op de werkplek. Elke kerntaak is uitgewerkt in verschillende leeractiviteiten. Elk thema heeft een voorbereidingsopdracht en een leerwerkplekopdracht.

Proeve van bekwaamheid

Gedurende de opleiding wordt een samengestelde praktijkopdracht gedaan. Daarnaast vindt, als afsluiting van de leergang een theorie-examen plaats. Het praktijkexamen bestaat uit één les van 60 minuten en mag zowel een theoretisch, praktisch of een combi zijn. Na het verzorgen van de les, vindt er nog een verdiepingsgesprek plaats (20 min). Dit maakt onderdeel uit van het examen.

Specificaties

Toelatingseisen Kwalificatie: Manschap A
Werk- en denkniveau: MBO 3
Studiebelasting 78 uur op opleidingsinstituut
57 uur werkplekleren
39 uur zelfstudie
192 uur totaal
Doorlooptijd (dagopleiding) 14 weken
Aantal deelnemers Minimaal 8 en maximaal 12
Kwalificatie Diploma Instructeur

 

 

 

Instructie/bijscholing

 

Wij werken alleen met de beste instructeurs. Om uzelf te blijven ontwikkelen bieden wij naast brandweer gerelateerde trainingen ook trainingen om te groeien als docent, ploegleider of instructeur.

Wij bieden persoonlijke en meetbare groei als professional. Door persoonlijke aandacht en een goede evaluatie wordt er in een circulair proces gewerkt aan uw persoonlijke groei als veiligheidsprofessional.

Spinel Veiligheidscentrum biedt extra instructies en/of bijscholingen op de volgende onderwerpen en kunnen worden gereserveerd bij één van de medewerkers:

• Basis didactiek
• Leerwerkbegeleider
• Virtueel (XVR)

 

Contact

 

Heeft u vragen? U kunt ons telefonisch bereiken, of per mail, voor alle vragen over opleidingen, het aanvragen van informatie of offertes. Neem dan contact op met:

T 088 – 636 56 06
E info@spinel.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur