Algemene voorwaarden aanmeldformulier externen

 1. Met het ondertekenen van de aanmelding verklaart de aanmelder op de hoogte te zijn van de inschrijfvoorwaarden en verklaart zich bereid tot het betalen van het verschuldigde cursusgeld, binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur. 
 2. Een opleiding zal in beginsel alleen doorgang vinden indien er voldoende deelnemers zijn. Dit zal drie weken voorafgaande aan een cursus schriftelijk door ons worden bevestigd. Bij onvoldoende deelnemers zal de cursus automatisch doorschuiven naar de eerstvolgende geplande datum, waarbij de aangemelde cursisten geplaatst blijven. Het recht wordt voorbehouden om, indien andere omstandigheden daartoe aanleiding geven, de opleiding niet te doen plaatsvinden. Volledige restitutie van cursusgelden vindt plaats indien een aangekondigde cursus geen doorgang vindt. 
 3. Afhankelijk van de voorkeursdagen van de cursisten, waar zij vandaan komen en de beschikbaarheid van de opleidingslocatie zal een definitief rooster  met exacte dagindeling worden samengesteld. Dit rooster met locatie zal drie weken voorafgaand aan een cursus door ons worden toegestuurd.
 4. Bij voldoende deelname worden cursussen ook op andere tijdstippen georganiseerd dan wordt vermeld.
 5. Indien een cursist 4 weken voor aanvang van een module wordt afgemeld, wordt er € 60,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen 4 weken voor aanvang van de cursus is het volledige bedrag verschuldigd. Bij afmelding tijdens de cursus kan alleen in sommige gevallen (langdurige ziekte, ongeval e.d.) een bepaald gedeelte van het cursusgeld worden gerestitueerd, een en ander ter beoordeling van het bureauhoofd Vakbekwaamheid.
 6. Afmeldingen kunnen nadrukkelijk alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.
 7. In de totale opleidingskosten zijn inbegrepen: de kosten van de lessen, de kosten van aanschaf  van noodzakelijke boeken, schetsen, stencils en oefenmateriaal, alsmede inschrijfgelden voor het examen. Niet inbegrepen zijn (brandweer) kleding en ademluchtapparatuur. 
 8. Bij herexamens en/of herhalingslessen worden de kosten hiervan apart in rekening gebracht. Indien onverhoopt een onvoldoende wordt behaald voor een examen moet de kandidaat zich via de website aanmelden voor een herexamen. Voor een los digitaal examen of – herexamen geldt in afwijking van lid vier een afmeldingstermijn van 24 uur voorafgaand aan het examen. Afmeldingen binnen 24 uur worden doorberekend.
 9. Het bedrag voor een praktijkexamen is op basis van nacalculatie en afhankelijk van het aantal deelnemers.           
 • Kandidaten die niet door ons zijn opgeleid worden in principe niet toegelaten tot een examen, één en ander ter beoordeling van het bureauhoofd Vakbekwaamheid.
 • De persoonsgegevens van de aangemelde cursisten worden opgenomen in een cursistenbestand dat door het regionale opleidingsinstituut wordt beheerd. De geregistreerde gegevens zijn van belang voor de planning en uitvoering van de diverse opleidingen en de financiële afwikkeling daarvan. Het cursistenbestand zal nimmer aan derden ter inzage dan wel ter overname worden aangeboden; de verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 • Indien een opleiding wegens onvoldoende aanmeldingen niet in de eigen regio gegeven kan worden, wordt getracht de cursisten in één der omliggende regio’s onder te brengen. De cursusgelden van het organiserende opleidingsinstituut zullen doorberekend worden (dit in overleg met de opdrachtgever).
 1. De opdrachtgevers worden op de hoogte gehouden van de examendata en van de resultaten van de examens van hun kandidaten.
 • Indien een cursist tijdens het verloop van een cursus meer dan 20% van de cursus afwezig is, wordt zijn opdrachtgever hierover ingelicht. Indien een cursist tijdens het verloop van een cursus meer dan vier bijeenkomsten afwezig is, zal – na overleg met de opdrachtgever – de kandidaat uitgesloten worden van verdere deelname aan de cursus. In een dergelijk geval zal geen restitutie van de cursusgelden plaatsvinden. 
 1. Het regionale opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor: Schade aan kleding of uitrusting; Ongevallen van personen; Gedragingen van cursisten bij repressief optreden, waardoor schade wordt toegebracht of geleden en die zouden kunnen worden gerelateerd aan hetgeen in de opleidingen is geleerd.
 2. Voor deelnemers buiten die van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, losse examens en bedrijven geldt het tarief voor externen.